SEO оптимизация

[seo][bleft]

Ползване на складове под наем


За да се гарантира сигурност за ползването на складове под наем както за наемодателя, така и за наемателя е необходимо да се сключи договор за наем. Той се явява вид договор за нежилищно помещение. Наемодателят е длъжен за времето на действие на договора да предостави на наемателя складовото помещение срещу заплащане на фиксирания в договора наем.

В текста на договора задължително се вписва адреса на складовете под наем, описание на отделните помещения в сградата (етаж, номер на помещенията и др.), площта на обектите, както и техните предназначения ( в случая непроизводствени складови помещения).

В договора за складове под наем трябва да се впише наемателят има ли право да отдава обекта на трети лица. Ако наемодателят е против това, трябва да е отразено в договора, че при отдаване на трети лица договорът ще бъде прекратен.

Записва се срокът на действие на договора. След изтичане на договора, ако никоя от страните не го прекрати, то неговото действие остава за неопределен срок.

Често могат да се срещнат недействителни или неизгодни за наемателя договори за складове под наем. Понякога наемателят се договаря и настанява в помещението, без да е подписан договор. За съжаление това може да завърши с необходимостта да бъде освободен обекта и по спешност да се търси друг склад. Направените разходи за реклама на местонахождението и телефони за връзка остават на загуба.

Възможно е наемателят да освободи склада, без да предупреди наемодателя и да не заплати дължимия наем.

Във фирмите и компаниите, където няма юристи изготвянето на договори за складове под наем се възлага на счетоводителите. Те нямат юридическо образование и по някои от детайлите допущат грешки.

Необходимо е да се посочи в договора с каква цел ще се ползва наетия обект. Това ще помогне за решаване на проблем, възникнал във връзка с ползваното оборудване.

В договора за наем трябва да се определи наема, срока и начина на внасяне. Всичко това трябва да е описано с подробности. Особено внимание трябва да се обърне на този факт, защото при липса на съгласуваност между страните за размера на наема, договорът не се счита за сключен.

Търговските взаимоотношения между съвременните компании са толкова разнообразни, че много често ръководителите се договарят за разплащане на наема не с валута, а със стоки или услуги, или ремонт на помещения и наето имущество.

Източник: https://invest-news.eu


Няма коментари:

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.