SEO оптимизация

[seo][bleft]

Какво представлява очакваната възвръщаемост?

сигурен кредитОчакваната възвръщаемост на дадена инвестиция е очакваната стойност на вероятностното разпределение на възможните възвръщаемости, които тя може да осигури на инвеститорите. Възвръщаемостта на инвестицията е неизвестна променлива, която има различни стойности, свързани с различни вероятности. Очакваната възвръщаемост се изчислява, като се умножат потенциалните резултати (възвръщаемост) по вероятността за настъпване на всеки резултат и след това се изчисли сумата на тези резултати (както е показано по-долу).


В краткосрочен план възвръщаемостта на инвестицията може да се разглежда като случайна променлива, която може да приема всякакви стойности в рамките на даден диапазон. Очакваната възвръщаемост се основава на исторически данни, които могат да осигурят или да не осигурят надеждно прогнозиране на бъдещата възвръщаемост. Следователно резултатът не е гарантиран. Очакваната възвръщаемост е просто мярка за вероятности, предназначена да покаже вероятността дадена инвестиция да генерира положителна възвръщаемост и каква ще бъде вероятната възвръщаемост.


Целта на изчисляването на очакваната възвръщаемост на дадена инвестиция е да даде на инвеститора представа за вероятната печалба спрямо риска. Това дава на инвеститора база за сравнение с безрисковата норма на възвръщаемост. Лихвеният процент по 3-месечните съкровищни бонове на САЩ често се използва за представяне на безрисковата норма на възвръщаемост.


Основи на разпределението на вероятностите


За дадена случайна величина вероятностното разпределение е функция, която показва всички възможни стойности, които тя може да приеме. То е ограничено в определен диапазон, получен от статистически възможните максимални и минимални стойности. Разпределенията могат да бъдат два вида: дискретни и непрекъснати. Дискретните разпределения показват само определени стойности в рамките на даден диапазон. Случайна променлива, която следва непрекъснато разпределение, може да приеме всяка стойност в рамките на дадения диапазон. Хвърлянето на монета има два възможни изхода и следователно е пример за дискретно разпределение. Разпределението на височината на възрастните мъже, което може да приеме всяка възможна стойност в рамките на посочения диапазон, е непрекъснато вероятностно разпределение.

 


Сайтът се поддържа от дигитална агенция Viseo - пишете на office at w-seo dot com или се обадете на GSM 088 999 62 62
Компанията предлага поддръжка, оптимизация, актуализацияна уеб сайтове, актуализиране на CMS системи и много други. Поискайте оферта още днес ...
Дигитална агенция, предлагаща SEO оптимизация на сайтове

Няма коментари: